Ogólne warunki handlowe firmy CHRUST TRANSLATIONS (V1.0, lipiec 2022)

 

Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki handlowe („OWH”) obejmują wszelki zakres transakcji firmy CHRUST- TRANSLATIONS, zwanej dalej „firmą”. Firma CHRUST-TRANSLATIONS oferuje tłumaczenia w języku polskim, niemieckim i pomaga w sprawach administracyjnych obywatelom polskim jak i instytucjom w Szwajcarii niemieckojęzycznej. Poza tym firma oferuje indywidualne doradztwo w zakresie życie i praca w Szwajcarii, prowadzi posrednictwo pracy oraz pomaga przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje w momencie zaakceptowania przez klienta oferty firmy w zakresie świadczonych przez nią usług.

Umowa dochodzi do skutku, gdy klient skorzysta z oferowanych przez firmę usług. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy zlecenia.

Ceny

Z zastrzeżeniem dla odrębnych ofert wszystkie ceny wyrażone są we frankach szwajcarskich (CHF). W poszczególnych przypadkach płatność może nastąpić również w złotych polskich (PLN).
Rozliczenie w złotych polskich następuje poprzez przeliczenie ceny wyrażonej we frankach szwajcarskich po aktualnym kursie wymiany w dniu nadesłania oferty. Wszystkie ceny wyrażone są brutto, tj. z włączeniem należnego podatku VAT czy innych należnych danin.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdej chwili. Obowiązują ceny aktualne w momencie zawierania umowy.

Zapłata

Firma oferuje klientom następujące formy zapłaty: opłata z góry, zaliczka, TWINT

Jeżeli rachunek nie zostanie zapłacony w ustalonym czasie, to klient popada automatycznie w stan zwłoki. Od momentu powstania stanu zwłoki klient opłaca odsetki za zwłokę w wysokości 5% (pięć procent).

Potrącanie należności klienta wobec firmy z bieżącego rachunku wystawionego przez firmę jest niedopuszczalne.

W przypadku wysokich kwot zamówień firma może wymagać od klienta wpłaty zaliczki.

Firmie przysługuje prawo odmowy dostawy lub spełnienia świadczeń w przypadku zwłoki w płatności.

Obowiązki firmy

Spełnienie świadczeń z zastrzeżeniem innych ustaleń, firma wypełnia swoje zobowiązanie poprzez wykonanie uzgodnionych usług. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem świadczenia usług jest siedziba firmy.

Warunki szczególne usług translatorskich

W przypadku usług translatorskich firma zobowiązuje się dochować należytych starań adekwatnych dla danej branży, a w konkretnych przypadkach z uwzględnieniem okoliczności szczególnych. Firma potwierdza wykonanie umowy na aktualnym poziomie stanu wiedzy naukowej i wiedzy praktycznej odpowiedniej branży w danym języku. Oznacza to, że zwłaszcza w przypadku tłumaczeń, teksty zostaną fachowo i zgodnie z treścią oryginału przetłumaczone na dany język. Teksty tłumaczone będą bez skrótów, dopisków czy innych zmian w treści.

Tłumaczenia, w zależności od znaczenia tekstu oryginalnego, tłumaczone będą dosłownie lub z zachowaniem właściwego znaczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami jakościowymi branży translatorskiej dla każdego z języków.

Uwzględnienie użytej przez klienta indywidualnej terminologii branżowej nastąpi wówczas, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione. W takim przypadku klient zobowiązany jest udostępnić listę takich terminów. W innym przypadku terminy fachowe zostaną przetłumaczone zgodnie z typowymi kryteriami jakości dla danej branży.

Osoby wspierające

Strony mają jednoznaczne prawo do zasięgnięcia pomocy ze strony osoby wspomagającej przy wypełnianiu obowiązków wynikających z umowy. Muszą one zadbać o to, by powołanie osoby wspomagającej odbyło się z dotrzymaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawnych i pracowniczych.

 

Zamówienia CV oraz lub listów motywacyjnych (dokumenty aplikacyjne)

I. Przekazywanie danych i terminowe świadczenie usług

Dokumenty są sporządzone wyłącznie zgodnie z polityką sukcesu firmy Chrust Translations. Firma zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi dokumentów drogą elektroniczną w uzgodnionym terminie. Klient zobowiązuje się do przesłania kompletnych danych zgodnie z prawdą, terminowo za pomocą udostępnionego formularza.

Jeżeli klient nie przekaże w terminie wymaganych danych i dokumentów, zostanie wystosowane jednorazowe pisemne lub ustne wezwanie do odpowiedniego ich przekazania. Firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia i usunięcia wszystkich danych w przypadku, gdy Klient nie dostarczy danych żądanych przez Firmę w ciągu 30 dni od wezwania. Wszelkie zwroty wpłaconych środków są wykluczone.

II. Korekty / sprawdzenie dokumentów

Po otrzymaniu dokumentów klient zobowiązany jest do ich niezwłocznego sprawdzenia (w ciągu 3 dni roboczych). Wszelkie niezgodności, prośby o korektę lub reklamacje należy zgłaszać do Chrust Translations w ciągu 3 dni roboczych.

Firma przygotowuje dokumenty na podstawie danych przekazanych przez Klienta i ewentualnie zgodnie z uzgodnionymi życzeniami w szacie graficznej wybranej podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu dokumentów klient ma możliwość złożenia wniosku o jednorazową, bezpłatną korektę. Może to dotyczyć tylko tekstu (np. sformułowania, zmiany dat, itp.).

Inne poprawki, jak np. zmiany szaty graficznej lub treści nieuzgodnione pierwotnie, możliwe są tylko po konsultacji i za dodatkową opłatą. Późniejsze zgłoszenia (po 3 dniach od otrzymania dokumentów) będą, w miarę możliwości realizacji, realizowane odpłatnie.

III. Reklamacje

Wszelkie prośby o korekty lub reklamacje należy kierować do Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

info@chrust-translations.ch

Klient zobowiązuje się do precyzyjnego opisania swoich żądań dotyczących poprawek lub korekt poprzez wskazanie nowych zdań, sformułowań i słów w sposób zrozumiały za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwrócenie uwagi na ewentualne rozbieżności/błędy.

Po otrzymaniu dokumentów klient zobowiązany jest do ich niezwłocznego sprawdzenia w ciągu 3 dni roboczych. Korekty będą dokonywane przez firmę w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku zgłoszeń poprawek w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia dokumentów, zamówienie uważa się za zrealizowane, a dokumenty za zaakceptowane. Po upływie tego terminu dalsze reklamacje są wykluczone.

 

Obowiązki klienta

Klient zobowiązany jest przedsięwziąć niezwłocznie wszelkie działania niezbędne dla wykonania usługi przez firmę. Klient podejmuje te działania w uzgodnionym miejscu, w uzgodnionym czasie i w uzgodnionym zakresie. W zależności od okoliczności będzie to dostarczenie firmie niezbędnych informacji i dokumentów.

Zakaz pozyskiwania i zatrudniania pracowników

Klient, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony firmy, nie może werbować lub zatrudniać współpracowników firmy lub innych osób wspomagających, tak dla siebie jak i na rzecz osób trzecich. Również po zakończeniu stosunku umowy zabrania się klientowi zatrudniania w jakikolwiek sposób, czy to bezpośredni czy pośredni, współpracowników firmy lub innych osób wspomagających. Zakaz ten obejmuje jeden rok od zakończeniu stosunku umowy i ograniczony jest do zakresu obowiązków współpracownika lub osoby wspomagającej.

Anulacje

a) Tłumaczenia ustne na miejscu

W przypadku uzgodnionych terminów świadczenia usług, odwołanie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin przed terminem jest wolne od opłat. W przypadku braku anulacji lub późniejszego anulowania rezerwacji zastosowane zostaną następujące opłaty:

Do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed umówionym spotkaniem 50% (pięćdziesiąt procent) uzgodnionej ceny.

Po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin przed umówioną wizytą 100% (sto procent) uzgodnionej ceny.

Rezygnacja musi być zawsze dokonana drogą mailową (info@chrust-translations.ch) i z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.

b) Konsultacje, usługi z zakresu pomocy administracyjnej, tłumaczenia pisemne, dokumenty aplikacyjne.

Wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotowi. W przypadku rezygnacji do max 48h po dokonaniu płatności, wpłacona kwota może być wykorzystana na inną usługę w ramach działalności firmy w ciągu max 60 dni kalendarzowych od otrzymania płatności. Wszelkie anulacje należy dokonać drogą mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania płatności (data rezerwacji) (info@chrust-translations.ch). Anulowanie rezerwacji dokonane po upływie 48 godzin nie jest akceptowane, a kwota nie może zostać wykorzystana w celu realizacji innej uslugi.

Gwarancja

Firma gwarantuje wykonanie uzgodnionych świadczeń w jakości typowej dla danej branży.

Odpowiedzialność cywilna

Wyklucza się całkowicie jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną za szkody pośrednie i szkody spowodowane przez wadę.

Odpowiedzialność za szkody bezpośrednie jest ograniczona do ceny sprzedaży produktu lub usługi. To ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy bezpośrednich szkód spowodowanych przez rażące zaniedbanie lub umyślnie.

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia firmie wszelkich szkód. Spóźnione zgłoszenia (5 dni w przypadku oczywistych wad) nie powodują powstania odpowiedzialności lub obowiązku zwrotu kosztów ze strony Firmy.

Jednakże odpowiedzialność cywilna za osoby wspomagające jest całkowicie wykluczona.

Firma dokonuje jedynie tłumaczeń z jednego języka na inny. Firma nie odpowiada za treść tłumaczonego tekstu. Z tego powodu wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za treść tekstu będącego przedmiotem tłumaczenia jak i za samo tłumaczenie.

Jeżeli firma redaguje pismo w imieniu lub na zlecenie klienta, tworzy je na podstawie odbytej konsultacji oraz danych pozyskanych od klienta. W takim przypadku firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść pisma, (np. za prawidłowość sformułowań prawnych). Nie odpowiada
również za powodzenie lub jakiekolwiek skutki negatywne takiego pisma, lecz jedynie za poprawność tłumaczenia.

Prawa do dóbr niematerialnych

Firmie przysługują łączne prawa do produktu, usług i wszelkich znaków towarowych, lub też jest ona upoważniona przez właściciela do ich używania.

Ani niniejsze ogólne warunki handlowe, czy też wchodzące w ich skład uzgodnienia indywidualne nie zawierają jakichkolwiek przeniesień praw do dóbr niematerialnych, chyba że wyraźnie o tym wspomniano.

Zabrania się przy tym wszelkiego ponownego wykorzystywania, publikowania i udostępniania informacji, obrazów/fotografii, tekstów itp., ktore klient otrzymuje w związku z umową, chyba że firma wyraźnie na to zezwoli.

O ile klient używa w związkach z firmą treści, teksty lub materiały fotograficzne, co do których osoby trzecie posiadają prawa ochronne, to obowiązkiem klienta jest sprawdzić, czy nie są naruszone prawa ochronne osób trzecich.

Ochrona danych

Firma może przetwarzać i wykorzystywać pozyskane w ramach zlecenia dane niezbędne do wypełnienia zobowiązania kontraktowego. Firma przedsięweźmie niezbędne działania, wynikające z przepisów prawnych, konieczne do zabezpieczenia danych. Klient zgadza się na magazynowanie i
zgodne z umową przetwarzanie swoich danych i świadom jest, że firma na żądanie sądów lub urzędów zobowiązana jest i uprawniona do udostępnienia im lub osobom trzecim danych klienta.

Firma może przetwarzać dane w celach marketingowych, o ile nie uzgodniono inaczej.

Dane niezbędne do wykonania zlecenia mogą być przekazywane podwykonawcom lub innym osobom trzecim.

Zmiany

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) mogą być w każdej chwili przez firmę zmienione. Nowa wersja wchodzi w życie 30 (trzydzieści) dni po zakomunikowaniu tego przez firmę.
Klientów obowiązuje zasadniczo wersja OWH, która jest aktualna w momencie zawarcia umowy, chyba że klient zgodziłby się na nową wersję OWH.

Priorytet/pierwszeństwo

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) mają znaczenie nadrzędne wobec wszelkich

wcześniejszych ustaleń i umów. Jedynie ustalenia z umów indywidualnych uszczegóławiających warunki niniejszych OWH mają pierwszeństwo.

Klauzula salwatoryjna

O ile któreś z postanowień lub załączników niniejszej umowy okaże się lub stanie się nieważne, to nie narusza to skuteczności umowy w pozostałym jej zakresie. Strony zastąpią postanowienia nieskuteczne postanowieniami skutecznymi, możliwie bliskimi zamierzonym celom ekonomicznym. Dotyczy to także wszelkich ewentualnie zaistniałych luk w innych postanowieniach.

Poufność/zachowanie tajemnicy

Obie strony umowy jak również ich osoby wspomagające zobowiązują się potraktować poufnie wszystkie pozyskane w wyniku umowy informacje. Zobowiązanie to rozciąga się również na czas po wykonaniu zlecenia.

Siła wyższa

Jeśli nie jest możliwe terminowe spełnienie świadczenia przez firmę, jej dostawców lub zaangażowane w to osoby trzecie w skutek siły wyższej jak na przykład klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, lawiny, złe warunki atmosferyczne, burze, wojny, rozruchy, wojny domowe, rewolucje i powstania, terroryzm, sabotaże, strajki, wypadki atomowe typu uszkodzenie reaktora, to firma zwolniona jest z wykonania zobowiązania w ustalonym czasie i w okresie bezpośrednio późniejszym, potrzebnym na przygotowanie się. Jeśli siła wyższa potrwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, to firma może odstąpić od umowy. Firma zwraca klientowi w całości jedynie wpłacone już kwoty.

Jakiekolwiek dalsze roszczenia, w szczególności odszkodowania na skutek vis major, są wykluczone.

Obowiązujące prawo/właściwość terytorialna sądu

Niniejsze OWH podlegają prawu szwajcarskiemu. O ile nie zadziałają inne przepisy bezwzględnie obowiązujące, to sądem właściwym jest sąd w miejscu siedziby firmy. Firma ma możliwość wniesienia powództwa w sądzie właściwym pozwanego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (SR 0.221.211.1) nie ma tu zastosowania.

Oświadczenie o ochronie danych (wersja: 1.0, lipiec 2022)

Uwagi ogólne

CHRUST TRANSLATIONS jest administratorem strony internetowej www.chrust-translations.ch oraz dostawcą usług na tej stronie. W związku z tym CHRUST TRANSLATIONS jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych i musi zapewnić zgodność ze szwajcarskim prawem. W CHRUST TRANSLATIONS przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. W tym zakresie informujemy Państwa o tym, które dane są gromadzone na stronie www.chrust-translations.ch oraz o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób mogą Państwo sprawdzić poprawność tych informacji oraz zlecić nam ich usunięcie. Należy pamiętać, iż niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może czasów każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych, aby mieć pewność, że zapoznali się Państwo każdorazowo z najnowszą wersją.

Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i firmowych
Podczas odwiedzin na stronie www.chrust-translations.ch niektóre dane są zapisywane automatycznie na naszych serwerach w celu administrowania systemem, tworzenia statystyk lub kopii zapasowych. Obejmuje to następujące dane:
– nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
– Państwa adres IP (w pewnych okolicznościach)
– wersja oprogramowania przeglądarki
– system operacyjny komputera, z którego został uzyskany dostęp do strony www.chrust- translations.ch
– data
– godzina
– strona, z której Państwo weszli na stronę www.chrust-translations.ch
– zastosowane przez Państwa hasła wyszukiwania, aby znaleźć stronę www.chrust- translations.ch

Te dane mogą pozwolić na ewentualne wnioski dotyczące konkretnego użytkownika. Dane osobowe nie będą jednakże wykorzystywane w tym kontekście. Wykorzystanie danych tego typu jest wyłącznie anonimowe.
Rejestrując się jako użytkownik i wprowadzając swoje dane na stronie www.chrust-translations.ch zgadzają się Państwo na wykorzystywanie wprowadzonych przez Państwa danych do celów związanych z usługą.

Postępowanie z danymi urzędowymi (np. akta sądowe, policyjne)

Jeżeli CHRUST TRANSLATIONS jako tłumacz sądowy lub urzędowy uzyska dostęp do akt urzędowych, zobowiązujemy się do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy. Akta będą edytowane osobiście przez zatrudnionego tłumacza i nie będą przekazywane ani pracownikom wewnętrznym, ani zewnętrznym stronom trzecim. Akta będą ponadto przechowywane w bezpiecznym miejscu i kopiowane lub zapisywane w formie elektronicznej, o ile będzie to konieczne do przetworzenia zlecenia. Po zrealizowaniu zlecenia wszystkie pliki zostaną zwrócone, a wszelkie kopie i / lub dane elektroniczne usunięte.

CHRUST TRANSLATIONS zobowiązuje się w takich przypadkach do przestrzegania stosowanego Rozporządzenia w sprawie tłumaczy oraz zachowania tajemnicy urzędowej zgodnie z art. 320 kodeksu karnego [niem. StGB].

Przekazywanie stronom trzecim

Państwa dane będą przekazywane naszym partnerom (stronom trzecim), o ile będzie to konieczne w celu przetworzenia zlecenia. Jeżeli przekazujemy dane zewnętrznym dostawcom usług, podejmujemy techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Jeżeli dobrowolnie dostarczają nam Państwo dane osobowe lub firmowe, nie będziemy wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać tych danych w sposób wykraczający poza zakres dozwolony przez prawo lub wyznaczony przez Państwa za pomocą deklaracji zgody. Ponadto przekazujemy Państwa dane zewnętrznym dostawcom usług, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy i wyrazili oni zgodę na odpowiednie przepisy dotyczące poufności oraz staranności. Poza tym będziemy przekazywać Państwa dane jedynie, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani na mocy urzędowych lub sądowych zarządzeń.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W każdej chwili mogą Państwo domagać się informacji o swoich, zapisanych przez nas danych. Uprzejmie prosimy o przesłanie prośby o informacje za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na poniższy adres. Wraz z prośbą wymagane jest przesłanie dowodu tożsamości na ten sam adres.
W każdym momencie mogą Państwo wymagać usunięcia lub sprostowania swoich danych. Oczywiście w każdej chwili mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: info@chrust-translations.ch lub pocztą tradycyjną na adres: CHRUST TRANSLATIONS, Weinbergstrasse 31, 2540 Grenchen, Schweiz.

Zapisane dane zostaną przez nas usunięte, jeżeli nie będą już wymagane do podanego celu.

W odniesieniu do usunięcia danych należy zauważyć, że podlegamy pewnym zobowiązaniom prawnym, przewidującym obowiązek przechowywania określonych danych. Musimy spełniać to zobowiązanie. Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia danych podlegających ustawowemu obowiązkowi przechowywania, dokonujemy blokady tych danych i używamy ich wyłącznie w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania. Po upływie terminu przechowywania spełnimy Państwa prośbę o usunięcie danych.

Bezpieczeństwo danych

Będziemy przechowywać Państwa dane w sposób bezpieczny, dlatego podejmujemy wszelkie stosowne kroki, aby chronić Państwa dane przed utratą, dostępem, niewłaściwym użyciem lub zmianami. Nasi pracownicy i partnerzy kontraktowi, którzy mają dostęp do Państwa danych, są zobowiązani umownie do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych. W niektórych przypadkach konieczne będzie przekazanie Państwa zapytań do firm powiązanych z nami. Również w tych przypadkach Państwa dane będą traktowane poufnie.

Pliki cookie

W celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej www.chrust-translations.ch używamy tzw. plików cookie. „Cookies” to niewielkie informacje, które są tymczasowo przechowywane przez Państwa przeglądarkę na twardym dysku Państwa komputera i są wymagane do korzystania z naszej strony internetowej: www.chrust-translations.ch. Informacje zawarte w plikach cookie służą do sterowania sesją, w szczególności w celu poprawy nawigacji, a także pozwalają na wysoki stopień przyjazności dla użytkownika witryny. Używane przez nas pliki cookie nie zapisują informacji spersonalizowanych. W przypadku większości przeglądarek internetowych pliki cookie są automatycznie akceptowane. Mogą Państwo tego uniknąć poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie zapisane w Państwa komputerze poprzez usunięcie tymczasowych danych internetowych (zakładka przeglądarki „opcje internetowe”).

Dezaktywacja plików cookie może prowadzić do tego, że korzystanie ze wszystkich funkcji naszego portalu nie będzie możliwe.

Pod poniższym adresem znajdą Państwo instrukcję jak usunąć pliki cookie w wyszukiwarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835 oraz Mozilla: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

Wtyczki programowe

Wtyczki Facebook

Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebook rozpoznają Państwo na naszej stronie internetowej po logo Facebook oraz przycisku „like” (Lubię to!) lub „share” (Udostępnij). Wykaz wtyczek Facebook-Plugins znajdą Państwo pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączana przez niego do strony internetowej. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP, nawet jeśli nie mają Państwo konta na Facebooku lub nie są Państwo w tej chwili zalogowani na Facebooku. Informacja ta (w tym adres IP) jest przesyłana z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywana. Jeśli klikną Państwo przycisk Facebooka „Lubię to!”, gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób serwis Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika. Informacje o Państwa interakcji są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje te są poza tym publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym. Zwracamy uwagę, iż jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych, a także ich wykorzystania przez Facebook.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych oraz dostosowanej do potrzeb aranżacji stron Facebooka. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowników, zainteresowań i relacji, na przykład, aby ocenić korzystanie z naszej witryny w związku z reklamami wyświetlanymi na Facebooku, aby poinformować innych użytkowników Facebooka o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej oraz aby świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika Facebook, należy wylogować się z Państwa konta użytkownika Facebook przed korzystaniem z naszych stron internetowych.

LinkedIn

Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn rozpoznają Państwo po logo LinkedIn lub przycisku „Recommend” (Poleć) na naszej stronie internetowej. Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między Państw przeglądarką a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeśli kliknęli Państwo przycisk „Poleć”, gdy są Państwo zalogowani do swojego konta LinkedIn, mogą Państwo łączyć treści naszych stron internetowych z Państwa kontem użytkownika. W ten sposób LinkedIn może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, iż jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych, a także ich wykorzystania przez LinkedIn. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), a także dotyczące Państwa praw i opcji ustawień można znaleźć we wskazówkach dotyczących ochrony danych LinkedIn.

Te wskazówki znajdą Państwo pod adresem: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instagram

Na naszych stronach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe portalu Instagram, administrowanego przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (zwanego dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagram, np. w formie „aparatu Instagram”. Wykaz oraz wygląd wtyczek Instagram znajdą Państwo tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges Podczas odwiedzin jednej ze stron w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do Państwa przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo profilu lub w tej chwili nie są Państwo zalogowani na Instagramie. Ta informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przekazywana bezpośrednio z Państwa wyszukiwarki na serwer Instagram w USA i tam zapisywana.

Jeżeli są Państwo zalogowani na portalu Instagram, może on przyporządkować odwiedziny naszej strony internetowej bezpośrednio do Państwa konta na Instagramie. Jeśli wchodzą Państwo w interakcję z wtyczkami, np. poprzez wciśnięcie przycisku „Instagram”, informacja ta będzie również przekazana bezpośrednio na serwer Instagram i tak zapisana. Informacje będą ponadto publikowane na Państwa koncie Instagram i wyświetlane osobom na Państwa liście kontaktów.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Instagram, a także Państwa prawa oraz opcje ustawień mające na celu ochronę Państwa prywatności znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Instagram przyporządkowywał dane dotyczące naszej witryny internetowej bezpośrednio do Państwa konta na Instagramie, muszą Państwo przed odwiedzinami naszej strony internetowej wylogować się z Instagrama. Mogą Państwo całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Instagrama również za pomocą dodatków do Państwa przeglądarki, np. przy pomocy blokera skryptu „NoScript” (http://noscript.net/).

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe zapisane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę Państwa korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie (typ / wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, wcześniej odwiedzana strona internetowa, adres IP, godzina zapytania serwera) na temat Państwa korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny Państwa korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu.

Google przekaże ewentualnie te informacje również stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Adres IP przekazany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Państwu przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.

Więcej informacji o używanej usłudze analizy sieci znajdą Państwo na stronie internetowej Google Analytics. Instrukcję dotyczącą zapobiegania przetwarzaniu danych przez narzędzie Web Analytics znajdą Państwo pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zmiany

Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych będą publikowane na tej stronie internetowej. W ten sposób mogą Państwo w każdej chwili zasięgnąć informacji o tym, jakie dane zapisujemy, w jaki sposób je gromadzimy i wykorzystujemy. Mogą Państwo tutaj zapisać i / lub wydrukować przepisy o ochronie danych.